ALGEMENE VOORWAARDEN BONAIRE NOTARIS RISPENS B.V.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Rispens: Bonaire Notaris Rispens B.V., een op Bonaire gevestigde besloten vennootschap, opgericht naar het recht van Bonaire, met als doel het beoefenen van het notarisambt.

1.2 Notaris: de notaris(sen) werkzaam bij Rispens, zijn/hun waarnemer(s) en zijn/hun medewerker(s) die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

1.3 Cliënt: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening en ten behoeve van wie de notaris de werkzaamheden verricht.

1.4 Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek BES (“BW BES”) waarbij Rispens zich jegens de cliënt verbindt tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW BES uitsluitend door Rispens zelf aanvaard.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en alle overige werkzaamheden door Rispens, zonder enige uitzondering.

2.2       De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3. De opdracht

 

3.1       Een overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en Rispens komt uitsluitend tot stand nadat Rispens of een bij Rispens werkzame en daartoe gemachtigde medewerker een opdracht van de cliënt tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt.

3.2       De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem/haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

3.3       Rispens is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden door haar aan te wijzen derden in te schakelen. Rispens zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rispens is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

3.4       Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen, tenzij het tegendeel voortvloeit uit dwingend recht.

3.5       De cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de notaris te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de cliënt aan voormelde verplichting heeft voldaan. Indien de cliënt onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan de notaris, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken, heeft Rispens het recht deze schade en kosten bij de cliënt in rekening te brengen en is de cliënt verplicht die te vergoeden.

3.6       Indien de cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is Rispens gerechtigd deze extra kosten bij de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Tarieven

 

Voor de dienstverlening zullen de bij Rispens voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de cliënt en Rispens schriftelijk anders is overeengekomen. De cliënt is naast deze tarieven ook alle kosten gemoeid met de uitvoering van de opdracht verschuldigd, zoals kosten van het kadaster of van het handelsregister, verzendkosten, etc.

 

Artikel 5. Einde van de opdracht

 

De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden en zodra de betaling van de kosten daarvan door de cliënt heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden pro rata naar gelang de voortgang van de opdracht en de gemaakte kosten geheel door de cliënt moeten worden voldaan, tenzij tussen de cliënt en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Betaling

 

6.1       Het eindbedrag van de nota dient, tenzij anders op de factuur is vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, te zijn bijgeschreven op de door de notaris opgegeven bankrekening. Het is tevens mogelijk het verschuldigde bedrag te voldoen door een contante betaling of een betaling via de pinautomaat op het kantoor van de notaris.

6.2       Een betaling kan enkel door de cliënt(en) die het betreffende bedrag verschuldigd zijn zelf worden gedaan en niet door een derde namens de cliënt(en).

6.3       Een betaling door de notaris zal alleen aan de directe rechthebbende worden gedaan (bv. de verkoper van een onroerende zaak) en niet aan enige derde, gelet op de voor de notaris geldende regels.

6.4       Indien de behandeling van de opdracht meer dan één maand vergt, heeft Rispens de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaratie niet binnen de daarop aangegeven termijn is voldaan, mag Rispens de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.

6.5       Rispens kan van de cliënt een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen. Een voorschot wordt pas bij het einde van de opdracht verrekend met de slotfactuur.

6.6       Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is hij aansprakelijk voor de kosten die Rispens vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt, alsmede ter zake van de in verband daarmee door Rispens ter zake de invordering bestede tijd op basis van het daarvoor bij Rispens gebruikelijke uurtarief. Tevens is de cliënt vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van werkelijke bijschrijving.

6.7       Ieder beroep op opschorting of verrekening door de cliënt is uitgesloten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de cliënt

 

7.1       In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé cliënt. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is die natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de cliënt, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de cliënt als natuurlijk persoon. In geval van overlijden van de cliënt gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 

Artikel 8. (Beroeps-)aansprakelijkheid van de notaris / Rispens

 

8.1       Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Rispens, de met haar verbonden personen en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Rispens gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en).

8.2       Rispens sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken ‘Stichting Derdengelden Bonaire Notaris Rispens, iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

8.3       Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 1 en 3 van deze algemene voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden inclusief de hierin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid niet alleen ten behoeve van Rispens, maar kan hierop ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee op welke grondslag ook enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, waaronder de met Rispens verbonden personen en de ‘Stichting Derdengelden Bonaire Notaris Rispens. De cliënt vrijwaart Rispens en alle in de vorige volzin genoemde overige personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253 tot en met 6:256 BW BES.

8.4       De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden, de door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

8.5       De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn/haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

8.6       Elke vordering tot schadevergoeding jegens (i) voormalige, huidige en toekomstige (directe of indirecte) aandeelhouders van Rispens en (ii) individuen, die werken voor en/of verbonden zijn aan Rispens, zoals notarissen, werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs en freelancers (in het verleden, heden of de toekomst) is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253 tot en met 6:256 BW BES.

8.7       Een aanspraak tegen een in dit artikel genoemde persoon vervalt in ieder geval, indien Rispens niet binnen één jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 9. Rechtskeuze

 

9.1       Op de rechtsverhouding tussen de notaris en cliënten is exclusief het recht van Bonaire van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden. Het Gerecht in Eerste Aanleg te Bonaire is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die verband houden met de dienstverlening door Rispens.

 

Artikel 10. Wwft

 

10.1     De dienstverlening door Rispens is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). In verband hiermee is Rispens onder andere verplicht haar cliënten deugdelijk te identificeren. Rispens zal de cliënt mededelen welke identificatievereisten voor de cliënt gelden en de cliënt zal aan die vereisten voldoen. Daarnaast is Rispens wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties van de FIU Nederland. De cliënt stemt daarmee in.

 

Artikel 11. Cessie en verpanding

 

11.1     Vorderingen op Rispens kunnen zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand. Dit verbod is goederenrechtelijk van aard.

 

Artikel 12. Beschikbaarheid algemene voorwaarden

 

12.1     Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te Bonaire en zijn te raadplegen op de website:  www.bonairenotaris.com.

Kaya Gresia 13
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Telefoon:   +(599) 717 8540
Fax:   +(599) 717 8054
E-mail:   info@bonairenotaris.com 
Maandag tot en met vrijdag
07:45 – 12:30 14:00 – 17:00